Son Haberler

Aralık, 2015

 • 1 Aralık

  Uşi Antlaşması

  Trablusgrap savaşı sonunda Osmanlılar ve İtalyanlar arasında 1912 yılında yapılan antlaşma, İsviçre’de Lozan şehrinin iskelesi olan Uşide imza edildiği için bu adla anılmaktadır. İtalyanların traplusgrapa saldırıda bulunmaları üzerine başlayan Osmanlı İtalyan savaşı, Osmanlı devletine balkan devletlerininde saldırmaları üzerine Osmanlılar İtalyanlarla barışmak zorunda kalmıştır. Bu antlaşmanın en önemli maddelerinden birine göre Trablusgrap ve Bingazi İtalyanlara bırakılmıştır.

Kasım, 2015

 • 30 Kasım

  Uygurlar

  Ortaçağ’da ve asyada ileri bir uygarlık ve büyük bir devlet kuran türk boyu. Kuzey Moğalistan’da yaşıyan Uygurlar, Göktürklerin boyundurluğunda iken bu devletin zayıflaması üzerine 740 yılından itibaren bağımsız bir devlet durumuna gelmişlerdir. Karabagasun şehri başşehir yapmışlar ve çeşitli Türk boylarına kendi bayrakları altına toplamışlardır. Cengizhan’ın Türk Moğol imparatorluğunu kurması üzerine bu imparatorluk içine gitmişler ve tarih sahnesinden çekilmişlerdir. Uygurlar Budizmi …

 • 29 Kasım

  Uhud Savaşı

  Peygamber Muhammed’in Mekkelilerle yaptığı ikinci savaşa verilen ad. Kureyşliler Bedir savaşının öcünü almak için Medine’de bulunan HZ. Muhammed üzerine yürümeye karar vermiş ve 3000 kişilik kuvvetle Medine üzerine yürümüşlerdir. Bir savaş için hazırlıkları tam yapmamış olan Hz. Muhammed Mekkelileri şehir içinden çıkmadan beklemiş onların Mekke çevresindeki ovaya yerleşmelerine göz yummuştur. Fakat savaşı Medine içinde kabul etmek ıstemeyen bazı Medinelilerin ısrarı …

 • 27 Kasım

  Aristo

  Ünlü Yunan filozofu. Yunanlıların Trakya’daki sömürgelerinde stagaria kasabasında doğmuştur. Makedonya hükümdarı Amyntas II.nin hekimi olan babasının ölümü üzerine Atina’ya gelmiştir. Atina’da ünlü yunan filozofu Eflatun’un akademisine devam etmiş ve Eflatun’un öğrencisi olmuştur. Eflatun’un ölümü üzerine Ksenokrates ile Atina’dan ayrılmış, Anadolu’da Aterneus sitesine gelmiş, orada bir okul açmış buradan Lesbos adasına giderek Tarih ve biyoloji çalışmış. Makedon’ya kralı Filip tarafından oğlu …

 • 25 Kasım

  Antropoloji

  İnsanın, havyan dünyasındaki yeri bakımından incelemesini yapan insan bilimi. İnsanlık insan ırkları hakkında bilgiye ancak VIII. Yüzyılından sonraki araştırmalar sonucunda sahip olmuştur. İlk defa Linne insana tabiat içinde verilecek yeri tayine çalışmış, bir çok bilgileri araştırmalar sonunda Antropoloji bilimi kurmuştur. İnsanı ve kültürleri inceleyen Antropoloji insanın diğer hayvanlar arasındaki yerini, evrimini fosil insanları, bugünki insan ırklarını inceler.Son araştırmalara göre insan …

 • 23 Kasım

  Bir (Tek) Hücreli Canlılar

  Çok basit bir vücut yapısına sahip çok küçük hayvancıklar. Bu bakımından hayvanlar aleminin ilk canlılarıdır. Büyük bir kısmı denizlerde ve tatlı sularda yaşamakla beraber toprakta ve daha büyük hayvanların vücutları içinde yaşayanları da vardır. Bu küçük hayvanların başı, kalbi, midesi, bacakları kısaca başka hayvanlarda gördüğümüz organları yoktur. Bir hücreli hayvanın bütün vücudu bir tek hücreden yapılmıştır. Bu bir tek hücre …

 • 21 Kasım

  Barbaros Hayreddin Paşa

  (1473_1546) Osmanlı imparatorluğunun en büyük kaptan _ı deryası Asıl adı Hızır’dır .Hayrettin adı Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilmiştir.Barbaros adıysa, kırmızı sakallı olduğundan ya da kardeşi Baba Oruç ‘un adını Avrupalılar iyi telaffuz edemediklerinden onun yerine geçen kardeşi Hızır’ı Barbaros diye çağırmalarından gelmiştir. Hızır,Midilli Adası ‘nın fethinde bulunan sipahi Yakup’un oğludur.Yakup, Midilli alınınca orada kendisine verilen tımarda yerleşmiştir. Hızır’dan başka İshak,oruç …

 • 19 Kasım

  Cebelitarık Boğazı

  Akdeniz’i Atlas Okyanusu’na birleştiren boğaz. İspanya Yarımadası’nın güney ucunda bulunan Cebelitarık (Tarık dağı) ile Afrika kıyılarında bulunan Septe Boğazı adı ile de anılır. Cebelitarık boğazı 1704 yılından beri İngilterenin kontrolü altında bulunmaktadır. Milletlerarası antlaşmalarla kayıtlar altında bulunan Afrika ile Atlas Okyanusu arasındaki en önemli geçit yeri olması bakımından, dünyanın en önemli boğazlarından biridir.

 • 17 Kasım

  Patoloji

  Hastalık halinin sebeplerini, kaynağını ve gelişmesini inceleyen ilim. Patoloji, bir tek klinik vakasını veya bir hastayı inceleyip, bir hastalığı kendi özel çerçevesi içinde ele alır. Hastalığın hangi yollardan yayıldığını, nasıl geliştiğini nasıl belirdiğini ve nasıl sonuçlandığını araştırır. Patolojik anatomi, çeşitli organlarda veya hücrelerde meydana gelen değişiklikleri tanımlar, bu değişikliklerin sebeplerini ve ne türlü çalışma bozukluklarıyla sonuçlandığını inceler. Çalışma bozukluklarını inceleyen …

 • 15 Kasım

  Peçenekler

  Doğu Avrupa tarihinde önemli rol oynayan Türk topluluklarından olan Peçenekler Oğuz boylarındandır. Balkaş Gölü civarında yerleşmiş olup 751’den sonra Karluklar tarafından buradan çıkarılmışlar, Hazar Denizi ‘nin kuzeydoğu sahillerine gelmişlerdir. Oğuzların baskısı yüzünden burada barınamamışlar 889’da itil volga nehri kıyılarına göçmüşlerdir. Daha sonra ten don nehri kıyılarına yerleşen peçeneklerin önceleri 50.000 olan nüfusları daha sonra süratle artmıştır. Don ile Donts arasında …