Cumartesi , 26 Eylül 2020
Anasayfa » Dersler » Din Kültürü » Din Beşeriyetle Doğmuş Ve Onunla Devam Edecektir

Din Beşeriyetle Doğmuş Ve Onunla Devam Edecektir

Din Beşeriyet
Din Beşeriyetle Doğmuş Ve Onunla Devam Edecektir
Tarih ve ahval-i beşerin tetkikatı açık bir surette gösteriyor ki, din fikri, insanla beraber doğmuştur. Çünkü, tarihi asırların hiç birisinde bundan haberi olmayan bir millete tesadüf edilemiyor. Nerede insan varsa orada bir nevi iman ve ibadet mevcud olduğu bittetkik anlaşılmıştır. Hatta tarihten evvelki zamanlarda yaşamış olanlarda bile din fikrinin, dini hislerin varlığı inkar olunamaz bir hakikat olmuştur. Bundan da anlaşılıyor ki, din, beşeriyetin levazımın dandır. Beşeriyet yaşadıkça din de ebediyen yaşayacak, fikrin, idrakin, düşünce ve anlayışların yükselmesiyle din fikri daha ziyade ve daha esaslı bir şekilde kuvvet bulacaktır. İngilizlerin ve hatta dünyanın en büyük filozoflarından Herbert Spenser (H.Spenser 1820-1903) gibi kavanin-i tabiiyyeyi tetkik ve ihata etmiş olan filozofların : ” İlmin terakkisi daha bedihi bir surette isbat ediyor ki, hakikatını anlamadığımız ve anlayamayacağımız   bir vücud-ı mutlak vardır. Evvelini ve sonunu tasavvur edemediğimiz bu ebedi kudret, her yerde tecelli ediyor ve her şey ondan zuhura geliyor.” demeleri de bunu teyid eder. filozof  Sabatier diyor ki : ”Diyanet gayet kuvvetli bir ağaç gibi insaniyetin geçirdiği inkılapların hepsinde hayatını muhafaza etmiş ve edecektir. Filhakika bu ağacın meydanda olan saçakları binlerce defa kesilmiştir: lakin esas kök daima dallar yetiştirmekten asla hali kalmıyor. Zaman geçmekle onun menbaı kurumak şöyle dursun bilakis felsefi fikirler ve hayatın acı tecrübeleri gibi iki müessirin tesiri altında o menbaın gittikçe derinleştiğini, genişlediğini görmekteyiz. Binaenaleyh, hayat-ı insaniyye dinayetle başlamış olduğu gibi, diyanetle nihayetlenecektir…” Büyük filozofların bu yoldaki şehadetleri de isbat eder ki : din fikri, beşeriyetin zaruri ihtiyaçlarındandır. Beşeriyet yaşadıkça din de daha sağlam bir surette devam edecektir.

Hakkında Bocuq

Check Also

Müslümanlığın Yayılışı

Müslümanlığın Yayılışı Dünyanın ilk Müslüman devletleri olan Emeviler’le Abbasiler’in çevresinde genellikle Türk devletleri bulunuyordu. İlk …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 − three =