Çarşamba , 3 Haziran 2020
Anasayfa » Kompozisyon » Beşeriyet İçin Dinin Lüzumu

Beşeriyet İçin Dinin Lüzumu

Beşeriyet İçin Dinin Lüzumu
Beşeriyet İçin Dinin Lüzumu 2 : Din, beşeriyet üzerinde çok kuvvetli, nafiz bir hakimdir. Çünkü, menşei kutsidir. Bu itibarla cemiyetin ahengini muhafaza için, din zaruri bir amildir. Zabıta-i diniye, insandan hiçbir vakit ayrılmayan, nerede ve ne zamanda olursa, onu daima taht-ı nezarette bulunduran bir hakimdir. Bu hakim, vicdanlarda en müessir bir amil olduğundan insanı gizli ve aşikar her türlü fenalıklardan alıkoyacağı gibi, her nevi iyiliklere de sevk eder. Din sayesinde İlm-i İlahinin gizli ve aşikar her şeye taalluk eylediğini bilen insanda kuvvetli bir irade ve seciye sahibi olan dindar fertlerden müteşekkil cemiyetlerde müstemir bir nizam ve ahenk bulunur.Felsefe-i ilmiye ulemasından Aleksi Bertran ”Mutekid kimselere mevcut olan iman, ahlak için pek kıymetli bir istinatgahtır ve bu nokta,asla cay-i iştibah değildir. Ahlak-ı dinin aynı zamanda bir ahlak-ı felsefi olduğunda da şüphe yoktur.”İfadesiyle bu hakikatı itiraf etmektir. Beşeriyet için dini ahlakın ehemmiyet ve lüzumu pek büyüktür. Bir millet için ahlakın sukutu kadar müthiş bir felaket yoktur.İngiliz hükemasından meşhur Herberl Spenser’in ”Evamir-i ahlakiyye, mukaddes oldukları beyan olunan menşe’lerinde haiz olmaları lazım gelen hüküm ve kuvveti bugün kaybediyorlar. Ahlak-ı dinin bu suretle inhitat ve zevale yüz tutması kadar müthiş pek az felaket vardır.” Yolundaki telehhüfü ne kadar haklıdır!..Hulasa : Din her türlü ahlaki faziletin,hem menşei, hem de kuvve-i müeyyisedir. Kavanin-i ahlakiyenin te’mini cereyanı ahengi cemiyetin muhafazası için kuvve-i müeyyide, ancak kudsi bir esasa müstenid olan dindir. Dinsizliğin içtimai neticelerini +nazar-ı itibara almak da insanı dinin luzumu içtimaisini itirafa mecbur eder. dinsizlik evvela ahlak, sonra hukuk fikirlerin ziyaını intac etmektedir. Çünkü din olmadığı takdirde ahlak için bir kuvve-i müeyyide kalmadığından dinsizlik her türlü kötülüğün intişar ve tevessüüne ve neticede ahlak fikrinin ziyaı ile cemiyetin inhilal ve inkırazına sebep olur.  Dinsizlik aynı zamanda hukuk fikrini de yıkar.   Dinsizlik cemiyetlerinde yıkılmasını mucib olur. Çünkü cemiyet efradı arasında ahlaki tesanüt, ancak cemiyeti teşkil eden fertlerin itikad ve duygularının müşterek olmasıyla hasıl olur. Din ortadan kalkınca tabiatiyle bu tesanüt de zeval bulur. Dinin, cemiyet hayatının zaruriyatından bulunduğu ve insanların dinsiz olarak bir cemiyet halinde yaşayamadıkları Fransız inkılabı hengamında görülen ahval ve tezahürat ile katiyyen tahakkuk etmiştir. Hıristiyanlığa giydirilen hurafi şekil, a’sar-ı ahirede mütefennin dimağları tatmin edememeye başlayınca vicdanların din ihtiyacını, cemiyetlerin ahenk ve intizamını temin için bazı mütefekkirler tarafından Din-i tabii namiyle bir din vaaz’ına kalkışılmış olması, beşeri cemiyetlerin dinsiz kalamamasından ve dinin, hayatı içtimainin zaruriyatından olmasından neş’et etmiştir. Filhakika din fikri zail olduğu gün, beşeri cemiyetler tefessüh ederek amansız ve akıbeti meçhul bir anarşiye sürükleneceğinde şüphe yoktur. Din, gerek efradın, gerek ailenin gerek cemiyetin saadeti noktasından beşeriyet için en mübrem ve en lüzumlu bir müessesei içtimaiyyedir.

Hakkında Bocuq

Check Also

Ölçü Birimleri Nelerdir

Ölçü Birimleri Nelerdir Herhangi bir büyüklüğü, önceden belirlenmiş bir büyüklükle karşılaştırma işlemine ölçme diyoruz. Örneğin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ten − 3 =